×
NÁKUPNÝ KOŠÍK

Žiadne produkty v košíku.

Medzisúčet: 0,00 

Nakúpte ešte za 25€ a máte dopravu zadarmo

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako obchodné podmienky) upravujú práva a povinnosti spoločnosti X-STAR s. r. o. Popradská 34, 821 06 Bratislava, IČO: 52 302 334, DIČ: 2121002389, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 136027/ bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.., Swift: GIBASKBX, č. účtu: SK46 0900 0000 0051 5655 4483 ako predávajúceho a kupujúcich.

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky. Kupujúci vyznačením v príslušnom rámiku, ktorý je umiestený v časti pokladňa nad políčkom „záväzne objednať“ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto obchodných podmienok, porozumel im a zároveň vyjadruje súhlas s celým obsahom obchodných podmienok.

1. Základné pojmy:

 Predávajúci

Internetový obchod na adrese https://www.soxstar.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou X-STAR s. r. o. Račianska 88/B, 831 02 Bratislava, IČO: 52 302 334, DIČ: 2121002389, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 136027/B   predávajúci bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.., Swift: GIBASKBX, č. účtu: SK46 0900 0000 0051 5655 4483.

Kupujúci, oprávnená osoba

 2. Postup pri uzavretí kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg, Kliknutím na ikonu „objednať s povinnosťou platby“ záväzne si kupujúci objednáva tovar umiestnený v nákupnom košíku. predávajúci

Objednávka

Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy a spôsobu platby kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, dopravné, darčekové balenie.

Spôsob dopravy

Spôsob platby

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy

4. Zľavové kódy

5. Dodanie tovaru

Dodacia doba

Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy  v prípade, ak aj napriek uskutočneniu všetkých úkonov potrebných k naplneniu kúpnej zmluvy nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve (napr. čas dodania, cena a iné), resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec.

7. Záručné podmienky

8. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

9. Záverečné ustanovenia

V Bratislave dňa 01.10.2019
X-STAR, s.r.o

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov